Informácie o spracúvaní osobných údajov

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené na našich internetových stránkach www.railtrans.eu

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“).

 

 1. PREVÁDZKOVATEĽ

Railtrans International, a.s., so sídlom na adrese Kukučínova 22, 831 03 Bratislava,

IČO 46 384 740 (v ďalšom texte aj ako „my“)

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 1. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s našou bezpečnostnou politikou po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa.

 

 1. ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov vykonávané predovšetkým na:

 1. splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov,
 2. plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,
 4. základe súhlasu dotknutej osoby.

Podrobné informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, právnych základoch, príjemcoch osobných údajov a dobe uchovávania sú k dispozícii v Záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 1. VAŠE PRÁVA
 1. Právo na odvolanie súhlasu
  V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 
 2. Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
 3. Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov. Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

  Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

 4. Právo na vymazanie osobných údajov
  Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania
  Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov.
 6. Právo na prenos Vašich osobných údajov
  Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.
 7. Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
  Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

 

 1. SPOSOB UPLATŇOVANIA VAŠICH PRÁV 

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.